Ένα εργαλείο καλουπώματος

A moulding tool
Material : PEI (Ultem)
Process: fused deposition modelling