Ένας βελτιστοποιημένος στροφέας πτερυγίου.

An optimised aerospace aileron hinge
Material : titanium
Process: powder bed fusion (electron beam)